A Bölcsödéről

Sok sze­re­tet­tel kö­szönt­jük a (Vad­gesz­te­nye Re­for­má­tus) Böl­csőde oldalán, ahol né­hány szóban ismer­tetjük a böl­cső­dei ne­velés sarkala­tos pontjait és né­hány hasznos infor­máció­val szol­gálunk a jelent­kezéssel és be­iratko­zással kapcso­latban.

Leg­főbb felada­taink közé tartozik a biz­tonsá­gos, szere­tettel­jes lég­kör megte­remtése, amely­nek so­rán ki­egyen­súlyo­zott, harmo­nikus, békés fejlő­dést biztosí­tunk cseme­téink­nek. Ahogy csepe­rednek a gye­rekek, ízelítőt kaphat­nak a hagyo­mány­éltetés szépsé­geiből, ezzel bizto­sítva, hogy minél előbb megis­merjék a ha­gyomá­nyain­kat, ün­nepein­ket, népi já­tékain­kat. Kis­gyer­mekne­velőink nagy tapasz­talattal és kor­szerű peda­gógiai szemlé­lettel, folya­matos odafi­gyelés­sel te­relgetik a kicsi­ket. Fontos szá­munkra, hogy a szülők jó szív­vel hoz­zák böl­cső­dénkbe cseme­téiket, hogy itt vidám, játék­ban gazdag időt tölthes­senek el. Hi­szünk a család­dal való közös neve­lésben, ezzel is segítjük a gyer­mekek megfe­lelő fej­lődését, kialaku­lóban lévő szociali­zációju­kat.

Kér­jük, te­kint­se meg rövid tá­jé­koz­ta­tón­kat a böl­cső­dei szol­gál­ta­tá­sunk­ról!

 

Fenntartó

A böl­cső­de fenn­tar­tó­ja 2020. szep­tem­ber 1-től a Bu­da­pest – Északi Re­for­má­tus Egyház­megye. Egyházi fenn­tar­tá­sú ok­ta­tási in­téz­mény­ként foly­tat­juk a szakmai munkát, viszont a gyer­me­kek fel­vé­te­lé­nél továbbra sem kri­té­rium a re­for­má­tus meg­győ­ző­dés.

Szá­munk­ra a tra­di­cio­ná­lis ér­té­kek, a gyer­mek­lét tisz­te­le­te és sze­re­te­te az el­sőd­le­ges szem­pont.

A cse­me­ték to­vább­lép­het­nek óvo­dánk­ba, majd akár a Re­for­má­tus Egy­ház ál­tal mű­köd­te­tett fel­sőbb in­téz­mé­nyek­be.

Elhelyezkedés

Új­pest­en mű­kö­dő in­téz­mé­nyünk a kert­vá­ros­ban, zöld­öve­zet­ben, az egy­kori Ká­ro­lyi bir­tok ős­fái kö­zött ta­lál­ható. A parkolás in­gye­nes.

Szolgáltatások

In­téz­mé­nyünk­ben az év fo­lya­mán több ha­gyo­mány­él­te­tő prog­ram, az év­kör­nek meg­fe­le­lő ün­nep­ség zaj­lik, amely­ek­re min­den al­ka­lom­mal, ör­öm­mel hív­juk meg böl­cső­dés gyer­me­ke­in­ket is.
(lásd az óvoda oldalán ›››)

Az óvo­da és böl­cső­de egy épü­let­ben, de kü­lön szárny­ban ta­lál­ható, így az át­já­rás könnye­dén meg­old­ható, ame­lyet rend­sze­re­sen ki is hasz­ná­lunk, hi­szen a böl­csi­sek al­kal­man­ként lá­to­ga­tást tesz­nek az óvo­dában a „test­vér cso­port” prog­ram ke­re­te­in be­lül.
A cse­me­ték az óvo­dás kort el­ér­ve be­kuk­kan­ta­nak le­en­dő óvó né­ni­jük­höz egy kis elő­ze­tes is­mer­ke­dés­re.

A csa­lá­dok­kal va­ló kö­zös, tel­jes egyet­ér­tés­ben ne­ve­lés ki­fe­je­zet­ten fon­tos szá­munk­ra, a kü­lön­bö­ző ren­dez­vé­nye­ken (Szü­re­ti mu­lat­ság, kéz­mű­ves dé­lu­tá­nok, Apák- és Gye­re­kek nap­ja) pe­dig le­he­tő­sé­günk nyí­lik ezek erő­sí­té­sé­re, mi­köz­ben újabb él­mé­nyek­kel gaz­da­go­dunk.

A Vad­gesz­te­nye Re­for­má­tus Óvo­da-Böl­cső­dé­ben olyan he­lyi­sé­gek­kel biz­to­sít­juk az egész­sé­ges ne­ve­lést, az él­mé­nyek gaz­da­gí­tá­sát, mint a Só­szoba, a Tor­na­terem, ame­lyek kor­sze­rű esz­kö­zök­kel van­nak fel­sze­rel­ve. A so­mo­ko­zó és a só­fal a böl­csi­sek egyik ked­ven­ce, dé­lu­tá­non­ként is szí­ve­sen lá­to­gat­ják szü­le­ik­kel együtt.

A tor­na­te­rem­ben min­den nap ked­vük­re játsz­hat­nak a szá­muk­ra ideá­lis já­ték­esz­kö­zö­kön, va­la­mint az itt meg­tar­tott báb­elő­adások­hoz is nagy öröm­mel csat­la­koz­nak és ne­ve­té­sük­kel zen­gik be a há­zat.

Egészséges
nevelést biztosító
környezet

hagyomány­éltető,
kulturális és
családi programok

Változatos
kézműves
foglalkozások

Jelentkezés

Bölcsődénkbe a jelentkezés 1 éves kortól egész évben folyamatos.

Telefonos egyeztetés után a bölcsődevezető személyesen bemutatja az intézményt
és minden kérdésre készséggel válaszol. +36 30 603 3248

 

Beiratkozás rendje és szükséges dokumentu­mok

Intézményünkben a regisztráció és a beirat­kozás folyamatos.
Bölcsődekóstolgató minden év január végén.

A beíratáskor szükséges dokumentumok

A GYERMEK
• születési anyakönyvi kivonata
• TAJ kártyája
• lakcímkártyája
• egészséges orvosi igazolás

A SZÜLŐ
• személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Költségek

Egyszeri Regisztrációs díj
Ellátási díj
Étkezési díj

A be­fi­ze­té­sek­kel kap­cso­la­tos rész­le­tes tá­jé­koz­ta­tá­sért vár­juk je­lent­ke­zé­sét te­le­fo­non vagy e-mailben. Kol­lé­gá­ink szí­ve­sen áll­nak ren­del­ke­zé­sü­kre.

Vadgesztenye Református Óvoda-Bölcsőde számlaszám:
10404027-50526781-83741003

Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, adójuk 1%-ával járuljanak hozzá alapítványunk működéséhez.
Az alapítvány neve és adószáma:
Chinoin Szociális és Jóléti Alapítvány
18079320-1-41

Miért válasszon minket?

Vadgesztenye bölcsődei „előnyök”:

- ideá­lis cso­port­lét­szám (max. 12 fő)
- öt év­ti­ze­des szak­mai ta­pasz­ta­lat
- nap­ra­kész szak­pe­da­gó­giai szem­lé­let és fel­ké­szült­ség
- ha­té­kony ne­ve­lő­prog­ram
- több­célú in­téz­mény: böl­cső­de-óvo­da
- együtt­ne­ve­lés a csa­lád­dal

Személyi feltételek

In­téz­mé­nyünk­ben el­kö­te­le­zett és meg­fe­le­lő­en kép­zett, szak­mai ta­pasz­ta­la­tok­kal ren­del­ke­ző kis­gyer­mek­ne­ve­lők és daj­kák gon­dos­kod­nak a gyer­me­kek­ről.

A böl­cső­de ma­gas szin­tű szol­gál­ta­tá­sai­ról a kö­vet­ke­ző mun­ka­kö­rök­ben és lét­szám­mal gon­dos­kod­nak kol­lé­gá­ink:

- 8 fő kisgyermek­gondozó-nevelő
- 4 fő dadus
- 1 fő bölcsődevezető

Munkánkat segíti még:

• gondnok
• óvodatitkár
• konyhalány

 

Bölcsődei Csoportjaink

A 48 fős bölcsődénkben 4 csoportban tudjuk fogadni a gyermekeket.

Ifju Erika
Szederi Natália

kisgyermeknevelők

Éliás Evelin

dajka

Asztalosné Kuts Nikolett
Tóth Réka

kisgyermeknevelők

Balogh-Székely Zsuzsanna

dajka

Tatár Krisztina
Göbölyös-Török Mónika

kisgyermeknevelők

Szalmáné Tóth Mária

dajka

Filepné Katonai Andrea
Kismarosi-Buresch Szilvia

kisgyermeknevelők

Gálné Oroszlán Mária

dajka

Az év rendje

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

A nyári zárva tartás:
általában augusztus első két vagy három hete.

Téli szünet:
Karácsony és Újév között.

Nevelés nélküli munkanapok:
Max. 3 nap vehető igénybe a tanév során. Bölcsődénk általában két nevelés nél­küli munkanapot szervez évente.

Nyitva tartás:
Reggel 6.30 – délután 17.30-ig

Kapcsolat

Központi intézményi

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
06 30 2733 238

Pajorné Hirmann Mária

intézményvezető
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
06 30 273 3238

Tóth Szilvia

bölcsődevezető
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
06 30 6033 248

Horváth Gabriella

gazdasági vezető
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
06 30 2731 148

Kiesswetter Helga

óvodatitkár
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
06 30 2733 193

Szeretettel várjuk jelentkezésüket a fenti elérhetőségek bármelyikén!